Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Arbocantor BVBA. Arbocantor BVBA is gevestigd en kantoorhoudende aan Postelarenweg 140, 2400 Mol(B) en ingeschreven met ondernemingsnummer BE0823174563. "Website" de website van Arbocantor BVBA / shopElvisMatters.com waarop het assortiment van Arbocantor BVBA wordt getoond en waar bestellingen door afnemers en bedrijven kunnen worden geplaatst. "Product" het product dat door Arbocantor BVBA binnen een overeengekomen termijn aan de afnemer geleverd dient te worden, waarvoor de afnemer een bepaalde prijs dient te betalen. "Afnemer" een opdrachtgever, danwel een ieder die met Arbocantor BVBA een overeenkomst aangaat. De algemene voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website shopElvisMatters.com. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Arbocantor BVBA behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. En de inhoud van de website te wijzigen.
1.3 Arbocantor BVBA garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 De levertijd bedraagt in de meeste gevallen 2-4 werkdagen mits op voorraad en tenzij op de website van Arbocantor BVBA anders is aangegeven. De verzendtijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Arbocantor BVBA zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen overeenkomen of met u in overleg treden hierover.
2.3 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.4 Wanneer de overeengekomen verzendtermijn, om welke reden dan ook, door Arbocantor BVBA overschreden wordt, zal Arbocantor BVBA de afnemer hiervan onmiddellijk schriftelijk (via e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst met Arbocantor BVBA te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Arbocantor BVBA te melden.
2.5 Eventuele reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen, als Arbocantor BVBA het in voorgaande artikel (artikel 2.4) genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.
2.6 Arbocantor BVBA behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de afnemer over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.
3 Prijzen
3.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in EURO's en inclusief omzetbelasting (BTW). Voor bestellingen wordt een bijdrage in de handling- en verzendkosten, zoals in rubriek "betalingen" bij Arbocantor BVBA is aangegeven, per bestelling in rekening gebracht, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 
3.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4 Afkoelingsperiode
4.1 Nadat de afnemer het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de afnemer de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Arbocantor BVBA te ontbinden.
De afnemer dient dit wel even schriftelijk te melden alvorens tot verzending over te gaan, zodat Arbocantor BVBA de afnemer een "retour-nummer" kan geven voor deze zending.
4.2 Indien de afnemer de overeenkomst ingevolge artikel 4.1 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de afnemer dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Arbocantor BVBA te melden. De afnemer dient het product, na overleg met Arbocantor BVBA, te sturen naar een door Arbocantor BVBA vastgesteld retouradres. De afnemer dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
4.3 Indien de afnemer reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de afnemer de overeenkomst met Arbocantor BVBA ingevolge artikel 4.1. en 4.2 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal Arbocantor BVBA deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Arbocantor BVBA het door de afnemer geretourneerde product heeft ontvangen, aan de afnemer terugbetalen. De verzendkosten die Arbocantor BVBA heeft gemaakt om het product naar u toe te zenden zullen in mindering worden gebracht. U ontvangt dus de betaling retour minus de verzendkosten.
4.4 Arbocantor BVBA behoudt zich het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de afnemer (anders dan die van Arbocantor BVBA of de leverancier van het product) is beschadigd.
4.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Arbocantor BVBA schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de afnemer komt, zal Arbocantor BVBA de afnemer hiervan schriftelijk (via e-mail) in kennis stellen. Arbocantor BVBA heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de afnemer terug te betalen bedrag in te houden.
5 Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Arbocantor BVBA, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Arbocantor BVBA. Arbocantor BVBA houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 Arbocantor BVBA respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Arbocantor BVBA maakt gebruik van een mailinglijst (nieuwsbrief). Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
6 Garanties
6.1 Arbocantor BVBA staat ervoor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van Arbocantor BVBA komt overeen met de fabrieks garantietermijn. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. nagelaten verzorging, of 2. opzettelijke beschadiging, of 3. onoplettendheid.
6.3 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.
7 Overeenkomst
7.1 Een overeenkomst tussen Arbocantor BVBA en een afnemer komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door Arbocantor BVBA op haalbaarheid is beoordeeld.
7.2 Arbocantor BVBA behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.
8 Afbeeldingen en specificaties
8.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc. en (technische) specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, informatie, etc. op de website van Arbocantor BVBA gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
9 Overmacht
9.1 Arbocantor BVBA is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Arbocantor BVBA. Alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
9.3 Arbocantor BVBA behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Arbocantor BVBA gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10 Communicatie
10.1 Arbocantor BVBA is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de afnemer en Arbocantor BVBA, danwel tussen Arbocantor BVBA en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de afnemer en Arbocantor BVBA.
11 Klachten
11.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Arbocantor BVBA serieus in behandeling worden genomen.
11.2 De afnemer dient een klacht kenbaar te maken bij de afdeling Klantenservice van Arbocantor BVBA (de gegevens van deze afdeling staan onderaan de pagina vermeld).
11.3 Arbocantor BVBA zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Arbocantor BVBA zal de afnemer hierover schriftelijk (via e-mail) berichten.
12. Stappenplan ruilen en retourneren
12.1 Het retour te zenden product moet door de afnemer ongeschonden aan Arbocantor BVBA worden geretourneerd in de originele verpakking. Daarbij draagt de afnemer zelf de verantwoordelijkheid en de kosten van retourzending. Arbocantor BVBA zal in geval van ontbinding, binnen 14 dagen na de ontvangstdatum van de retourzending de betaalde bedragen terugbetalen. De verzendkosten die Arbocantor BVBA heeft gemaakt om het product naar u toe te zenden zullen in mindering worden gebracht. U ontvangt dus de betaling retour minus de verzendkosten van de heenzending.
12.2 Hoe retourneer ik een product?
Stap 1: U maakt bij onze klantenservice melding van uw voornemen tot het retour sturen. Dit verzoek kunt u sturen naar: [email protected]
Stap 2: U ontvangt van ons per e-mail een bevestiging van de registratie van uw verzoek + instructies voor het opsturen. U betaalt zelf de kosten voor retourzending.
Stap 3: Na ontvangst van uw product stuurt Arbocantor BVBA u hiervan per e-mail een bevestiging.
Stap 4: Na ontvangst en keuring van uw product, ruilen wij dit afhankelijk van uw wens om (indien voorradig) of storten uw aankoopbedrag binnen maximaal 14 dagen terug.
13 Persoonsgegevens
13.1 Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.
13.2 Tenzij de afnemer heeft aangegeven dat de afnemer hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de afnemer worden opgenomen in een centraal bestand van Arbocantor BVBA. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de afnemer volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Arbocantor BVBA. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
13.3 De afnemer kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Arbocantor BVBA over de persoon van de afnemer worden opgenomen in het bestand van Arbocantor BVBA. De afnemer is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.
14 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
14.1 De afnemer dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Arbocantor BVBA geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
14.2 Arbocantor BVBA garandeert niet dat de aan de afnemer geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Arbocantor BVBA geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derden.
15 Diversen
15.1 Indien de afnemer aan Arbocantor BVBA schriftelijk opgave doet van een adres, is Arbocantor BVBA gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de afnemer Arbocantor BVBA een nieuw adres heeft doorgegeven.
15.2 Arbocantor BVBA is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de afnemer gebruik te maken van derden.
16 Toepasselijke recht en geschillenregeling
16.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Arbocantor BVBA is het Belgisch recht van toepassing.
16.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Arbocantor BVBA en afnemer, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Turnhout kennis, tenzij Arbocantor BVBA er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
Klantenservice
Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u een email sturen naar [email protected]
 
Elvis Presley Signature Product logo
Het gebruik van het Signature Product logo houdt geen enkele commerciële verbintenis in met EPE, maar wijst uitsluitend op het exclusieve aanbod van officieel gelicenseerde producten.